Bộ sách Kinh Thiên và kho sách Văn Thiên do Thiên Linh ứng giáng đến nay đã có 50 tập Văn Thiên và còn tiếp nữa vì linh giáng “Biển Đông hết nước thì Trời mới hết linh, Trời hết linh thì đầu Điền mới hết chữ”.

Bộ Kinh Thiên và Văn Thiên được linh ứng viết ra gọi là “kho báu Thiên Trao Ngọc Hạp”, “kho lưu trữ Văn Lang”, “kho dược nam cứu thế ”. Đó là những phép màu thần thông sắc không vô lượng của Thiên trao xuống để cứu vớt muôn dân, cứu khổ, cứu nạn giải hạn nghiệp căn, để mở sáng lòng trần, xây tâm đức lòng dân theo như Linh đã giáng:

“…Kinh này là tất cả lòng ta

Kinh Thiên là của vua cha Bác Hồ

Kinh này từ chốn linh mồ chuyển giao

Kinh thay pháp mới gươm đao trị trần

Kinh Thiên nay Bác đồng cân

Kinh về thay Bác trị trần tu ngoan

Kinh này có phép nhà quan tòa Trời…”

 

“Đoàn Tràng Pháp Phật lưu truyền

Lời Trời ân ái lưu niên cùng trần

Đó là vàng Báu kim ngân

Đó là kiếm bạc kiếm thần địa thiên”

(Trích trong Đại Pháp Đoàn Tràng)

 

Nội dung Kinh Thiên và Văn Thiên là đường hướng cách mạng tâm linh do Thiên định. Đó là cơ trời vận nước đã đến với Việt Nam với nhân loại toàn cầu. Nhằm chống giặc “nội tâm” và trừ giặc “nội xâm”.

“Nhiệm vụ y lệnh được làm

Giúp cho đất nước sửa sang tâm người”

 

“Thế kỷ trời sấm vang mở sáng

Mong mọi người cố gắng tu hiền

Thành công thực hiện văn minh tiến

Đưa nước Nam tệ biến lùi xa”

 

Chính vì thế mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam đã và đang lao động, học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tu gia theo đường tâm linh Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là con đường thực hiện “xóa cũ lạc hậu, xây mới văn minh”, dẫn dắt muôn dân chuyển tâm đi vào thế kỷ mở sáng tâm linh đưa đất nước tiến tới phồn vinh:

“Con đường thiên kỷ Bác khai

Con đường đạo đức đo tài đức nhân

Con đường của Bác Hồ Chí Minh

Con đường chính thức tâm linh kỷ này

Con đường Bác đón dân cày

Con đường chuyển đổi ban vinh cho đời

Con đường đất nước sáng tươi

Con đường thiên kỷ văn minh nảy tài

Con đường chính thức Bác khai

Con đường cân đức lọc nhân

Con đường tỏa sắc ban vinh từng nhà”

Kho sách văn thiên tòa trời

Học tập làm việc theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại

Tin địa phương

Scroll to top