ĐẠI PHÁP ĐOÀN TRÀNG

- TU GIA -

 

Đại pháp Đoàn Tràng - Việt Nam thế giới

Qui toàn việc mới - Quốc thới hoàn công

Thế giới đại đồng - Thần Thông vô lượng

 Cách mạng lòng ta:

                        - Cũng vì dân

Tấm lòng cao đạo

                        - Cũng vì Thần

Nghiên bút ra tay

                        - Để cứu bần

Sớm tối nguyện trì

                        - Để cứu ân

 

 

                        Ngựa đỏ xuống đường

                                  Lệnh 02

                          Nhà nho sĩ hào kiệt

                                  Nguyễn Trãi

Scroll to top