CĂN DẶN

 

        Mười rằm tháng bảy cầu siêu

Canh dần – Hùm Hổ đòi nhiều món ăn

        Đòi thì: Phải tìm nghiệp căn

Vậy ai hay biết trở trăn thế thời

        Dẫu sao thì cũng bởi Trời

Hãy lắng nghe lời – Ngấm độc giải ngay.

        Việc Trời tự nguyện chung tay

Tự nhiên có đủ thuốc hay về nhà

        Ta cầu cho cả nhà ta

Cho cả thế giới bao la hoàn cầu

        Phát nguyện ngấm tận chiều sâu

Phát tâm cao tít - Đỉnh đầu Thiên Tiên

        Phát nguyện xin được bình yên

Nay có chữ nổi Giao Liên – Giao hoà

        Thiên Âm nổi chữ là quà

Thiên Âm xuống chữ - Là hoa giáng trần

        Về đây cứu khổ cứu bần

Bình dược cao Thần – Sóng sánh chỉ huy.

                                              CT: Q.G. - Việt Nam

                                                         CT. HCM

Scroll to top