In bài này

THÔNG ĐIỆP CẤP CẤP

-----***-----

2h12’ - 14.6. Tân Sửu

Ngài còn có rất nhiều kho

Vậy các cơ sở - phải tự lo cho mình

Xây từng nền móng công trình

Xây chung Tháp Bảo văn minh đại đồng

Việt Nam chữ S mình Rồng

Hương nội gió lồng - trồng cấy tương lai

Tương lai hoa tốt quả sai

Tương lai hoàn tất - cái tài niềm tin

Tòa Trời thả chữ - nổi in

Dung ngôn - đạo hạnh - giữ gìn thành công

Hãy hiểu luật lệ cho thông

“Màn thưa - Mắt Thánh” -

Chớ căng phông - mà gặp buồn

Chớ mải bán bán buôn buôn

Thế thời thay đổi - mà buồn lắm thay

Chữ nổi mà có thuốc hay

Chữ nổi cứu quốc - có Thầy sắc Linh.

Chính đó! Là Linh Hồn Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Âm phong Anh cả Thiên Đình

Nếu ai không mở - Không bình thiệt nghe!

- Có bình hướng thiện - Phật che

Tránh những oan nạn - đổ đè sắc Âm

Để rồi tránh nạn nguy lâm

Mà nhìn không thấy - sắc ngầm oan gia

Vì ác! Đâu được thứ tha?

Cho nên! Nhất vị - Tu nhà - cầu may

Tư tưởng là phương thuốc hay

Xuống lời ân ái - mà thay y vàng

Đúng rồi ân ái - nhẹ nhàng

Cầu An 5 biến - rõ ràng tiếp Linh

Rõ ràng rành mạch công minh

Thời nào thế ấy - Sách bình báo ra

Báo ra để bảo vệ dân ta

Báo ra để đúng tu nhà hoàn niên

Cầu mong mọi sự bình yên

Ba cõi tư vấn - Tiên hiền kế mưu

Sách Trời dịch sử trường lưu

Thơ Trời - cố vấn dắt dìu - cảnh oan

Mỗi thời! Đều xuống tính toan

Nếu đâu từ chối - dừng khoan - oan về

Khí âm xuống rải nặng nề

Thuốc Thần ban phát - giải mê nỗi lòng

Lời cầu giải họa - ai mong?

Lời cầu giải họa - trong lòng vui thay

Cầu nguyện là phương thuốc hay

Giải oan - giải nghiệp - giải cay đắng lòng

A Nam có thuốc chống phòng

Nguồn Tiên Âu Lạc - Phép trong tâm này

Phật Linh - bố trận binh bày

Gửi chữ - Gửi lượng Dân Cày trần gian

Hãy chia bình Pháp - sẻ san

Đó là lộc phát - lộc ban Âm phù

Đó là chí hướng tâm tu

Nhân quả sát thực - dùng thu ác tà

Việt Nam chữ nghĩa của nhà

Sắc phép chống tà - trừ giặc - trừ gian

Nhân quả trừ cả nợ nan

Cho nên vì thế lời bàn qui chung

Đó là câu chuyện của Hoàng Cung

Trừ họa - bão lửa - mịt mùng thiên tai

Là thông là thoát minh khai

Cho nên vì thế! Ai ai cùng dùng

Trừ khi tiếng nổ đánh đùng

Kinh Thiên trì niệm - ta cùng bảo nhau

Bảo nhau cùng bớt nỗi đau

Sẻ khó chia giàu - đoàn kết Bác vui

Đoàn kết khắc giặc phải lui

Đoàn kết là tâm điểm - giặc lùi tít xa

Trong nhà cầu nguyện là: TU GIA

Ứng biến TU NHÀ - chính thực thời nay

Ba cõi gửi lời nói thay

Cứu nhân độ thế! Một ngày cũng vui

Càng nguyện thì giặc càng lui

Càng nguyện - càng mở - thơm mùi thơ Thiên

Cầu chúc thiên hạ bình yên

Đông, Tây, Nam, Bắc - mọi miền an vui

Giặc nào thì cũng phải lui

Ác nào thì cũng phải lùi - nếu như…

Mỗi chủ nhà là một vị sư

Càng nguyện - càng thấy thái thư trong lòng

Ứng Linh là cả Bộ Quốc Phòng

Đường Âm sao bản - in xong khóa này

Mong sao hiểu luật nghĩa Thầy

Tu gia chính quả - thẳng ngay chính thời

Nếu ai tin chữ Tòa Trời

Y án thông điệp - xin mời: Nguyện tâm.

Linh Bác căn dặn:

Phòng khi mưa gió bão bùng

Hãy tìm Vật Bảo mà dùng che thân.

3h15’ - 14.6. Tân Sửu