In bài này

Hoàng Thiên Long : Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người   Ngày khảo cứu về khả năng ngoại cảm của Thầy Nguyễn Điền

Đĩa 1:

Đĩa 2: