In bài này

Hoàng Thiên Long   Thúy Quỳnh 23 tuổi bị vong nhập 28 - 06 / 8 - 8 - 2010

Đĩa 1:

Đĩa 2: