In bài này

Hoàng Thiên Long   kỷ niệm 63 năm Cách Mạng Tháng Tám thành công 19 - 08 - 2008

Đĩa 1:

Đĩa 2:

Đĩa 3:

Đĩa 4: