In bài này

Hoàng Thiên Long 55 năm ngày thày thuốc Việt Nam 27 - 02 - 2010

Đĩa 1:

Đĩa 2: