In bài này

Hoàng Thiên Long mở kho thuốc 16 - 01 - 2009

Đĩa 1:

Đĩa 2:

Đĩa 3: