In bài này

Hoàng Thiên Long buổi nói chuyện ngày Táo Công 23 - 12 - 2010

Đĩa 1:

Đĩa 2: