In bài này

Hoàng Thiên Long buổi nói chuyện 01 - 08 - 2010

Đĩa 1:

Đĩa 2: