In bài này

Lễ rước tượng Bác và hai đại lão Song Long về Điện Hoàng Thiên Long

Đĩa 1:

Đĩa 2:

Đĩa 3: