In bài này

Hội tu gia Hà Nam Lễ tổng kết năm 26 - 10 - 2012

 
Đĩa 1:

Đĩa 2: