In bài này

Hoàng Thiên Long Nhận cổ vật chĩnh thuốc Thái Thiên Y

 
Đĩa 1:

Đĩa 2: