In bài này

Hoàng Thiên Long Buổi NC tiếp đoàn 7 tỉnh phía Bắc 23 - 02 - 2011

 

 

Đĩa 1:

Đĩa 2: