BÀI KHẤN NGUYỆN TẠI GIA

 

 

               Con niệm La Vô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương Trời

Mười phương chư Phật

Chư Phật mười phương

 Con xin thỉnh cầu đến các cấp:

                                      Trung ương Tòa Trời

Xin các Thần chứng tâm cho con mấy lời tại gia

Con lòng thành khấn nguyện tại nhà

 

Con xin Trời Bác - Chứng đà độ cho

Con xin gia đình mạnh khỏe ấm no

Đại họa gieo xuống - Con xin kho dược Thần

Con xin thuốc chuyển về Trần

Theo dòng thơ Linh ứng - Tổ Tiên dẫn về

               Con niệm La Vô A Di Đà Phật (3 lần)

 

                ----------------------------------------------

Scroll to top