ĐẠI PHÁP ĐOÀN TRÀNG

- TU GIA -

 

Đại pháp Đoàn Tràng - Việt Nam thế giới

Qui toàn việc mới - Quốc thới hoàn công

Thế giới đại đồng - Thần Thông vô lượng

 Cách mạng lòng ta:

                        - Cũng vì dân

Tấm lòng cao đạo

                        - Cũng vì Thần

Nghiên bút ra tay

                        - Để cứu bần

Sớm tối nguyện trì

                        - Để cứu ân

 

 

                        Ngựa đỏ xuống đường

                                  Lệnh 02

                          Nhà nho sĩ hào kiệt

                                  Nguyễn Trãi

Kho sách văn thiên tòa trời

Học tập làm việc theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại

Tin địa phương

Scroll to top