Chuyên mục này bao gồm các đĩa tiếng được chuyển đổi từ những video Thầy giảng có trên kênh YOUTUBE. Định dạng file audio .mp3. Độc giả có thể nghe trực tiếp qua website hoặc tải về các thiết bị cá nhân một cách dễ dàng.

   - NĂM 2007: 

   - NĂM 2008:

 • 19/08/2008 - Kỷ niệm 63 năm Cách Mạng Tháng Tám thành công đĩa 1: (CẮT BỎ vì chỉ có nhạc tiếng, không có lời Thầy giảng)
 • 19/08/2008 - Kỷ niệm 63 năm Cách Mạng Tháng Tám thành công đĩa 2: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 19/08/2008 - Kỷ niệm 63 năm Cách Mạng Tháng Tám thành công đĩa 3: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 19/08/2008 - Kỷ niệm 63 năm Cách Mạng Tháng Tám thành công đĩa 4: TẢI VỀ TẠI ĐÂY

   - NĂM 2009:

 • 01/04/2009 - Buổi nói chuyện chia tay cùng nhà NC Nguyễn Phúc Giác Hải đĩa 1: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 01/04/2009 - Buổi nói chuyện chia tay cùng nhà NC Nguyễn Phúc Giác Hải đĩa 2: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 01/04/2009 - Buổi nói chuyện chia tay cùng nhà NC Nguyễn Phúc Giác Hải đĩa 3: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 19/05/2009 - GS Nguyễn Phúc Giác Hải đi công tác theo linh ngày 19/05 đĩa 1: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 19/05/2009 - GS Nguyễn Phúc Giác Hải đi công tác theo linh ngày 19/05 đĩa 2: TẢI VỀ TẠI ĐÂY

   - NĂM 2010: Đang cập nhật

 • 02/01/2010 - Buổi nói chuyện ngày 02/01 đĩa 1: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 02/01/2010 - Buổi nói chuyện ngày 02/01 đĩa 2: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 16/01/2010 - Mở kho thuốc Đại Sơn Lâm đĩa 1: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 16/01/2010 - Mở kho thuốc Đại Sơn Lâm đĩa 2: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 16/01/2010 - Mở kho thuốc Đại Sơn Lâm đĩa 3: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 25/01/2010 - Buổi nói chuyện ngày 25/01: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 01/02/2010 - Buổi nói chuyện ngày 01/02: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 27/07/2010 - Kỷ niệm 63 năm ngày thương binh liệt sỹ đĩa 1: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 27/07/2010 - Kỷ niệm 63 năm ngày thương binh liệt sỹ đĩa 2: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 03/02/2010 - Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam đĩa 1: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 03/02/2010 - Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam đĩa 2: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 03/02/2010 - Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam đĩa 3: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 03/02/2010 - Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam đĩa 4: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 03/02/2010 - Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam đĩa 5: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 12/02/2010 - Tiếp đoàn Hòa Bình, Ninh Bình đĩa 1: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 12/02/2010 - Tiếp đoàn Hòa Bình, Ninh Bình đĩa 2: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 12/02/2010 - Tiếp đoàn Hòa Bình, Ninh Bình đĩa 3: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 12/02/2010 - Tiếp đoàn Hòa Bình, Ninh Bình đĩa 4: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 15/02/2010 - Buổi nói chuyện ngày 15/02 đĩa 1: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 15/02/2010 - Buổi nói chuyện ngày 15/02 đĩa 2: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 15/02/2010 - Buổi nói chuyện ngày 15/02 đĩa 3: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 15/02/2010 - Buổi nói chuyện ngày 15/02 đĩa 4: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 15/02/2010 - Buổi nói chuyện ngày 15/02 đĩa 5: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 01/03/2010 - Buổi nói chuyện ngày 01/03 đĩa 1: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 01/03/2010 - Buổi nói chuyện ngày 01/03 đĩa 2: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 01/03/2010 - Buổi nói chuyện ngày 01/03 đĩa 3: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 01/03/2010 - Buổi nói chuyện ngày 01/03 đĩa 4: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 01/03/2010 - Buổi nói chuyện ngày 01/03 đĩa 5: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 01/03/2010 - Buổi nói chuyện ngày 01/03 đĩa 6: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 05/03/2010 - Tiếp đoàn Hà Nội, Hải Dương đĩa 1: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 05/03/2010 - Tiếp đoàn Hà Nội, Hải Dương đĩa 2: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 01/04/2010 - Buổi nói chuyện ngày 01/04 đĩa 1: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 01/04/2010 - Buổi nói chuyện ngày 01/04 đĩa 2: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 10/03/2010 - Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 10/04/2010 - Tiếp đoàn Thường Tín đĩa 1: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 10/04/2010 - Tiếp đoàn Thường Tín đĩa 2: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 10/04/2010 - Tiếp đoàn Thường Tín đĩa 3: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 10/04/2010 - Tiếp đoàn Thường Tín đĩa 4: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 19/05/2010 - Lời tâm sự của chuyến đi công tác đĩa 1: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 19/05/2010 - Lời tâm sự của chuyến đi công tác đĩa 2: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 01/06/2010 - Buổi nói chuyện ngày 01/06: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 21/07/2010 - Buổi nói chuyện giỗ Bác đĩa 1: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 21/07/2010 - Buổi nói chuyện giỗ Bác đĩa 2: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 01/08/2010 - Buổi nói chuyện ngày 01/08/2010 đĩa 1: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 01/08/2010 - Buổi nói chuyện ngày 01/08/2010 đĩa 2: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 01/08/2010 - Buổi nói chuyện ngày 01/08/2010 đĩa 3: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 01/08/2010 - Buổi nói chuyện ngày 01/08/2010 đĩa 4: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 01/08/2010 - Buổi nói chuyện ngày 01/08/2010 đĩa 5: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 19/08/2010 - Kỷ niệm 65 năm ngày Cách mạng tháng 8 đĩa 1: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 19/08/2010 - Kỷ niệm 65 năm ngày Cách mạng tháng 8 đĩa 2: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 19/08/2010 - Kỷ niệm 65 năm ngày Cách mạng tháng 8 đĩa 3: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 19/08/2010 - Kỷ niệm 65 năm ngày Cách mạng tháng 8 đĩa 4: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 09/08/2010 - Buổi nói chuyện ngày 09/08: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 25/11/2010 - Buổi nói chuyện ngày 25/11 đĩa 1: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 25/11/2010 - Buổi nói chuyện ngày 25/11 đĩa 2: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 25/11/2010 - Buổi nói chuyện ngày 25/11 đĩa 3: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 25/11/2010 - Buổi nói chuyện ngày 25/11 đĩa 4: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 25/11/2010 - Buổi nói chuyện ngày 25/11 đĩa 5: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 25/11/2010 - Buổi nói chuyện ngày 25/11 đĩa 6: TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • 0/12/2010 - Đại Phúc Phúc nói chuyện tiếp đoàn Sơn La & Yên Bái ngày 10/12: TẢI VỀ TẠI ĐÂY

   - NĂM 2011:

 • 22/12/2011 - Bệnh nhân về chữa bệnh và phát biểu sau 40 năm mới biết nói 22/12: TẢI VỀ TẠI ĐÂY

   - NĂM 2012:

   - NĂM 2013:

   =======================================================

Đang cập nhật........................................

Test: Nghe trực tuyếnTải về tại đây

Tài Liệu

Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top