LINH BÁC KÊU GỌI:

Đại Pháp của Bác - dùng khi bí!

Vậy:

Muôn người lưu ý

Sách ký Địa Thiên

Dùng sách mang lại bình yên

Là nơi Tiên phù cấp

Không phân biệt cao thấp

Cấp - Cấp - Cấp - Cấp.

Cao thấp hãy đồng lòng

Nghĩa chống, nghĩa phòng

Đồng lòng cứu Quốc

Hồn thiêng luyện thuốc

Cứu Quốc, cứu Quốc

Ngọn đuốc Nam Thiên

Bệnh quỉ cần Tiên

Bình yên nhân ái.

- Cúi lạy ba vái

Cầu tái hồi niên

Bút Pháp chép biên

Sắc Tiên vô lượng!

CẤP - CẤP - CẤP - CẤP!

20h - 10.6. Tân Sửu

Tòa Trời là bệnh viện

Bác Hồ là thư viện của lòng dân

Thông báo:

Sách này chỉ phục vụ người cần

Linh đơn Bồ Tát giáng trần cứu nhau.

Covid 19 chuyển màu

Gắng lên trì nguyện cầu mong công thành

Mong Trời gieo xuống điềm lành

Âm phần các cấp liên ngành - giáng Linh

Xuống Trời cấp bách công minh

Động Thiên - động Địa - động Đình trần ba

Báo gấp thực hiện tu nhà

Góp phần yêu nước, lòng ta diệt thù

Đến ngày chuyển đổi tâm tu

Lộc Thiên lộc Địa, lộc bù trần dương

Đã cho biết trước để lường

Nông thôn thành thị - phố phường lâm nguy

Linh Bác báo gấp dân qui

Thế Kỷ 21 - Không tùy như xưa

Điềm Trời lúc nắng lúc mưa

Nếu ai chí hướng ngăn ngừa trái oan

Trước! Chiến tranh tâm lý cực đoan

Mỗi người ý thức hoàn toàn tự lo

Sách xuống đầy đủ lý do.

Chữ nổi năng lượng - Một kho tiềm tàng

Bảo nhau ân ái nhẹ nhàng

Cúi quì trì niệm Đoàn Tràng càng uy.

4h38’ - 12.6. Tân Sửu.

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top