LUẬT CÔNG PHÉP NƯỚC
LUẬT TRỜI - THỜI THẾ

------*****------

Bình thường cứ tưởng là mơ
Nhưng không - Chính đó là thơ ứng liền
Thơ ứng là chính thơ Tiên
Thơ Tiên chính của Phật hiền phát ra
Thơ Tiên gửi xuống trần ba
Thơ Tiên ban xuống từng nhà chính qui
Thơ Tiên tiềm lực thế uy
Khép án quỉ ác phải quì chính ngôi.
Trong lòng trái đất như nôi
Có vòng tay lớn cứu hồi chúng sinh
Có Hồ Chủ Tịch khai minh
Có hồ non nước vận mình khai lên
Có Trời Đất - Có đủ bốn bên
Có khai có mở có độ bền
Có móng thì phải có nền
Có trên có dưới - Bốn bên hợp thành
Có Thần độ mệnh có điềm lành
Có gian nan vất vả - Khắc có thanh danh
Có Hùm chờ đợi có “sang canh”
Sang canh há miệng có nhe nanh.
Hỏi cả thiên hạ - Ai muốn lành?
Hỏi cả thiên hạ - Ai thích hành?
Hỏi miền hạ giới - Ai thích tranh?
Thì! Ra cứu loạn gấp nhanh nhanh
Kẻo siết luật chơi - Chớm sang canh
Thì! Sao hoán vị - Hiếm có lành
Biển lửa bốc lên sóng tròng trành
Đóng mốc từng nơi - Đã có vanh
Ôi thôi! Có lẽ cá vào sanh
Quá lửa mỡ khô - Cá hóa sành
Vậy ai đoán được thì nhanh nhanh.
Lên dốc gió to đừng bóp phanh
Dốc thẳm vực sâu - Chớ có ngoành
Tin không? Thời tiết xuống đoành hoành
Gắng tìm đại nghĩa - Chớ loanh quanh
Đừng tham vơ vít - Đừng khúc khoanh
Thì đâu gia sự có điềm lành?
Thúng thuyền bị lật - Nổi Ông Bành
Cũng vì Hùm đợi đón sang canh
Cũng vì Hùm đợi đón lưu manh
Cho nên vì thế phải cấp nhanh
Có nghe hiểu biết mới gặp lành
Có nghe tuân thủ mới có thành
Cổng ngõ vào ra - Đã phòng canh
Bút Thiên Ngọc chỉ - Sáng rành rành
Bút Ngọc trường lưu tỏa bóng xanh.
Thần hỏi thiên hạ - Nếu còn ganh...?
Bương tre chẻ đóm - Nét từng thanh
Xúc phạm chữ Vương - Hết hết lành
Vì thuyền đã chốt - Ván đóng đanh
Tứ bề Liệt Sĩ đã đứng canh
Đố ai thiên hạ bảo không thành
Vậy thì - Kết luận thắng đã giành
Giờ đây lưới quỉ - Rút thu nhanh
Rút thu đến mức không hãm phanh
Rút thu đến mức phải công thành
Cuối cùng dân phải đón điềm lành
Và điều mong mỏi - Dân phải được thanh danh
Thì Hoàng Thiên Long - Được ra:

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top