BÀI KHẤN TẠI HOÀNG THIÊN LONG

 

 

                Con niệm La Vô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lại chín phương Trời

Mười phương chư Phật

Chư Phật mười phương

Con xin tấu lạy đường Trời, đường Biển, đường Sông

Đường Tam Tứ Núi, đường Ông Thiên Đình

Con xin tấu trình tới Đức Vua Cha Ngọc Hoàng hay

Đức Lạc Long Quân cũng là lệnh chúng con tôn thờ Trời Đất

Con lạy Mẫu Thiên Hoàng hay

Mẹ Âu Cơ cũng là lệnh chúng con tôn thờ Quốc Pháp

Con xin nữ tướng Trưng Trắc, Trưng Nhị

                        - Là ngọn tháp của Nam Thiên

Con xin Linh Bác

                        - Giáng cả bốn miền Đông, Tây, Nam, Bắc.

Con lạy tất cả các Đại Thần:

Chúc Lâm, Yên Tử, Chùa Đồng, Cửa Ông Móng Cái

Côn Sơn, Kiếp Bạc về đến Thánh Tản Viên

Non Tiên và nơi Đức Thánh Cả Tích Hương

Con xin các Thần Thánh năm phương hỗ trợ

Con xin các Ngài áp linh cài sóng chuyển về lầu

Thiên Giáng Hoàng Thiên Long - Đất Linh sinh kiệt

               - Của Bài Hạ - Hồng Quang

Để con tấu trình được như ý nguyện.

Con niệm La Vô A Di Đà Phật (3 lần)

                                 -----------------------

 

Scroll to top