Pháp Phật Đoàn Tràng

Bắt đầu chắp bút mở màn lời Ta

PHẦN NIỆM KINH

 ĐOÀN TRÀNG PHÁP PHẬT TU GIA

--------***--------

 

Con niệm la vô A Di Đà Phật (3 lần)

 

* La vô con niệm Phật Đà

Con nguyện chí hướng thật thà tu ngoan

        Con xin lộc phát lộc ban

Con xin Linh Pháp chứa chan đạo nhà.

 

        * La vô cao thượng hải hà

Kinh này Kinh Pháp Long Hoa giáng trần.

 

        * La vô cao độ cứu dân

Con xin nguyện giữ lòng trần tu ngoan

        Con xin lộc phát lộc ban

Con xin vô lượng chứa chan cõi trần

        Con xin nguyện một Thần Dân

Tâm hoa vũ khí tối tân trừ tà.

 

        * La vô niệm Phật Di Đà

Con niệm đấng bậc Vua Cha giáng trần

        Cha xuống cứu khổ cứu ân

Cha xuống làm lệnh Cha cân sa bà

        Con nay xin nguyện thật thà

Con xin đáp nghĩa thật đà tu ngoan

        Con xin luyện khổ Đoàn Tràng

Bước đường thử thách là vàng kim cương.

 

        * La vô chuyển hoá con đường

Cổng Trời đã mở thông thương bốn bề

        Con nguyện giấy rách giữ lề

Còn lấm xin rửa lệch xin kê bằng.

 

        * La vô con nguyện nghiệp căn

Con xin tu sửa ở ăn đường đời

        Con xin nguyện ước cùng Trời

Con xin hoan hỷ dưới đời trần ba

        Con xin ăn ở thật thà

Con xin qui đạo đó là Long Hoa.

 

        * La vô con niệm Vua Cha

Long Hoa xuống cứu trần ba xác phàm

        Khó khổ xin nguyện đồng cam

Chung tay góp sức Long Tam hoa này.

 

        * La vô con niệm tâm chay

Ăn mặn nói thật mới dày đức lương

        Ngày nay chuyển hoá con đường

Tâm con xin nguyện là trường giáo dân.

 

        * La vô tâm nguyện tuỳ thân

Con xin mộ đạo Long Thần tâm hoa

        Tâm vàng là lộng nguy nga

Chỉ nguyện ăn thực nói thà cùng nhau.

 

        * La vô đất nước đổi màu

Tâm con xin nguyện không giàu của chi

        Đem lòng giúp nước thực thi

Quyết tâm thực hiện Kinh qui Đoàn Tràng.

 

        * La vô đất nước sang trang

Đổi Kinh Pháp mới Đoàn Tràng tu gia

        Nguyện làm gương sáng ngọc ngà

Chống tham chống vọng chống tà nhiễu nhương.

 

        * La vô Trời Đất thông thương

Tâm con nguyện giữ con đường chuyển giao

        Tâm con nguyện quyết tâm cao

Tâm con nguyện quyết bước vào Long Hoa.

 

        * La vô đất nước nở hoa

Bác Hồ giáng thế Vua Cha của trần

        Con nguyện giữ đúng lòng Thần

Người dân trung thực nguyện vần Kinh Thiên.

 

        * La vô cầu Mẫu Thiên Tiên

Lời vàng tiếng ngọc nay huyền bí sâu

        Lời Bác vô tận trong đầu

Lời Kinh của Mẫu đứng đầu càn khôn.

 

        * La vô Kinh đạo Tử Tôn

Con xin nguyện giữ con chôn đáy lòng

        Con xin là tấm gương trong

Lòng tâm vô tận song song ân đầy.

 

        * La vô Đức Phật cao dày

Đoàn Tràng Pháp Phật đủ đầy phép Tiên

        Đoàn Tràng đâu phải mất tiền

Đoàn Tràng đầy đủ phép Tiên nhiệm mầu.

 

        * La vô lời kính lời cầu

Hồ Chí Minh giáng thế con hầu Kinh Cha

        Hồ Chí Minh giáng thế Long Hoa

Thiêng liêng Đức Phật tại toà tại tâm.

 

        * La vô lời kính của dân

Con xin nguyện giữ lòng Thần tối cao

        Con xin nguyện ước dạt dào

Con xin lộc Bác phát trao cửu huyền.

 

        * La vô Đức Phật hàn huyên

Con xin nguyện giữ lời nguyền khắc sâu

        Tâm Linh bác ái đứng đầu

Con xin nguyện giữ lời cầu tố Linh.

 

        * La vô lạy Đức Tôn Minh

Long Hoa xuống hội phúc vinh đến nhà

        Toàn dân toàn Đảng là hoa

Toàn dân toàn Đảng mọi nhà vui chung.

 

        * La vô con lạy Tiên Cung

Đế Đình toà Phật nay chung mọi nhà

        Trời cao vô lượng hải hà

Không trung phép tắc Tiên sa giáng trần.

 

        * La vô Pháp Phật cứu bần

Trời Thiên vô thượng nay gần chẳng xa

        Không dây toà điện nguy nga

Trao cây bút phép ngọc ngà kỷ nay.

 

        * La vô con nguyện tâm chay

Ăn mặn nói thật sảy xay lọc sàng

        Ngày nay thay đổi rõ ràng

Thay Kinh pháp mới Đoàn Tràng tu gia.

 

        * La vô Thánh Gióng đằng ngà

Lũy tre nghiêng ngả lòng ta diệt thù

        Còn lại chuyển đổi tâm tu

Hào quang rọi ánh thiên thu vĩnh hằng.

 

 

        * La vô Đức Phật Tôn Ông

Chúng con nguyện chí hướng Tổ Tông Đất Hùng

        Phải vì nghĩa lớn việc chung

Long Hoa xuống hội nay cùng tâm qui.

 

        * La vô Pháp Phật Di Đà

Chúng con nguyện cùng Pháp Phật tu gia Đoàn Tràng.

 

        * La vô thế giới mở mang

Nguyện xin góp sức Đoàn Tràng ngày nay.

 

        * La vô Đức Phật cao dày

Con nguyện tu sửa từng ngày không quên.

 

        * La vô Đức Phật vững bền

Chúng con nguyện tâm thật để làm nên sử vàng.

 

        * La vô Đức Phật Đoàn Tràng

Tu gia pháp giới mới thay Tiên Trời.

 

        * La vô chắp tay con lạy muôn nơi

Đất Trời Nam Việt xuống đời dạy răn.

 

        * La vô tu luyện nhọc nhằn

Thì nay mới có Kinh văn Đoàn Tràng.

 

        * La vô thế giới mở mang

Chúng con xin nguyện sẵn sàng

          Làm theo lời bác ái tâm qui.

 

        * La vô Đức Phật Tiên Tri

Có sang có đẹp cũng thì Trời Ta.

 

        * La vô thế giới bài ca

Đoàn Tràng Pháp Phật nhà nhà vui chung.

 

       * La vô cúi đầu con lạy Tiên Cung Đế Đình

Ngày nay có Kinh Pháp mới tấu trình

        Cũng là do Bác vận mình hành tinh

        Cũng là Bác chuyển quân binh

Thì ngày nay mới có lịch trình dân qui

        Chúng con xin niệm xin quì

Xin tấu cho nổi tâm qui lời vàng

        Luyện tu ngày tháng Đoàn Tràng

Gia đình đất nước vẻ vang muôn nhà

        Nguyện xin ăn ở thật thà

Xây tâm đắp đức là quà Thiên trao

        Nguyện cùng chiến sỹ đồng bào

Trình Kinh vô viếng ước ao ngày này

        Đoàn Tràng Pháp Phật hôm nay

Chúng con tôn kính là Thầy bảo ban

        Đoàn Tràng Pháp Phật tu ngoan

Tự nhiên trí tuệ mở mang trong đầu

        Kết duyên bè bạn năm châu

Anh em đoàn kết Á Âu sum vầy.

 

         Con la vô A Di Đà Phật

    Ngày nay sự thật -  Bí mật ngàn năm

Nay sáng như trăng rằm -  Ngàn năm bất diệt.

 

         Con la vô A Di Đà Phật

Từ nay vĩnh viễn - Nhất thiết tâm qui

         Tay chắp gối quì -  Xin đi đường lối

Chẳng còn nhiều mối - Như thuở năm xưa.

 

          Con la vô A Di Đà Phật

Ngày nay hoàn tất -  Đất nước hoàn công

Thế giới đại đồng -  Thần Thông Pháp Phật

          Đây là sự thật -  ai đọc Kinh này

Khổ lụy bay đi - Chỉ còn những gì
          Tâm qui trong  sạch.

 

         Con la vô A Di Đà Phật

Giải tai giải ách -  Bách bệnh tiêu tán

Vạn bệnh tiêu trừ - Tâm hồn thái thư

              A Di Đà Phật.

 

Con niệm la vô A Di Đà Phật (3 lần)

Đoàn Tràng Pháp Phật tu gia  

            Đức Phật tôn qui

Di Lặc Tôn Ông -  Hồ Chí Minh cứu thế.

 

                                         CTQG Âm -  Việt Nam

                                                    CT. HCM.

Scroll to top