CẦU SIÊU
PHẦN NIỆM KINH
-----***-----
Linh Trời dược thuốc Chúa Ba
Đồng tâm bác ái - Về nhà cầu siêu
Cầu khi cái nóng đốt thiêu!
Sao Hoả rơi xuống - Cứu nhiều nhân gian.
Đoàn Tràng cùng với Cầu An.
Mát tim mát phổi - Mát gan dịu dàng
Linh mười sàng lọc lọc sàng
Loại thau ta để lại vàng - Càn thu.
Hỡi ai? Phân lọc mà tu
Kẻo mà Thiên định - Ngục tù dài lâu
Hỡi ai? Ngẫm kỹ chiều sâu!
Kẻo mà Thiên định - Héo sầu đến nơi.
Cuộc này Trời Đất diễn chơi
Xem rằng man trá đầy vơi - mấy lần
Khuyên ai - Sống phải có Thần
Để khi sóng cả nhỡ nhần - có nhau
Khuyên ai đừng để Thần đau
Khi Trời định đoạn thì giàu vứt đi...
Chúa Ba hay Mẫu Mẹ Y…
Xuất quân giận dữ!!! Thuốc gì nhỏ bôi???
Sinh ra từ Mẹ - Lòng nôi
Công Thần ấp ủ - Đứng ngồi sao yên
Nếu quỉ - Mà chẳng có Tiên
Thì nay giàu có của tiền càng lo.
Muốn sang muốn đẹp Trời cho
Phải nên nghe lệnh - ấm no an lành
Trời Đất nổi giận chiến tranh
Cuồng điên sóng dữ - Quở hành muôn nơi.
Dẫu sao? Thì cũng tại Trời
Hãy lắng nghe kỹ - Nuốt lời Trời Ta.
Đời người như hạt mưa sa
Chỗ cạn chỗ nước - Vẫn là Trời sinh
Vậy mà cái chí - cái minh…
Nay vận chữ nổi - Lịch trình cầu siêu…
Cầu cho bớt nóng đốt thiêu
Cầu khi tung gió - Là diều nhẹ lên
Cầu nay sát tuổi sát tên
Hoàng Thiên Long giáng - Ngôi đền Hồng Quang
Cầu nơi thấu địa Thành Hoàng
Đất lành chim đậu - Hồng Quang nơi này.
Chữ Âm vận nổi gửi Thầy
Siêu sao! Một đấng Dân Cày Thầy dân
Hội này Trời Đất về cân
Chứng lòng con trẻ - Nơi Thần chỉ huy
Chỉ huy thiên hạ đến quì
Ngày nay thông báo - Chứ tùy làm sao?
Giơ tay xin thuốc Trời cao
Chứng lòng tâm thực - Trời vào phát ban
Chứng lòng - Mẹ xuống sẻ san
Mở cửa ngõ ngách - Nợ nan thu về
Nơi đây Hương Tích Đục Khê
Hào quang sáng toả - Linh về hộ duyên
Lộc Trời vẫn đó - Phần nguyên
Ai ai đều có - Bản quyền cầu siêu
Cầu khi lòng dạ đốt thiêu
Gia sự lộn xộn - bệnh nhiều tan đi
Cầu cho Mẫu Mẹ Thiên Y
Quan tâm nhỏ xuống - Bệnh gì cũng tan
Cầu để giải hết nợ nan
Báo muôn thiên hạ - Trời bàn là đây.
Hoàng Thiên tiếp tục dựng xây
Toà Trời ban lộc - Cho Thầy yên tâm
Chẳng gì bằng có lộc Âm
Đừng thấy mỡ nổi - Mà nhầm nghe chưa
Nghe Trời gọi dạ - Bảo thưa
Chứ đâu Cha Mẹ - lại lừa chúng sinh.
Thời này? Sao sát ứng Linh?
Thì hãy mở sách - Luận bình mà xem.
Thời nào? Sách ấy bóc tem.
Thời nào? Thế ấy bùa hèm nghiệm thiêng.
Ứng thời cầu nguyện - Chung riêng
Cúi quì bái tạ phân miêng - Mới là.
Mười rằm - Sát gọi trẻ già…
Về học luật đạo tu nhà - Là hơn…
Núi Hồng… Nơi Tản… Thái Sơn
Chúng con: Già trẻ cúi ơn mấy lần.
Chúng con xác thịt người trần
Xin được nhập định - Có Thần Dược Y
Xin đấng độ mệnh Tiên Tri
Tại gia săn sóc giao trì bảo ban.
Đoàn Tràng cùng với Cầu An
Bệnh nào nguy hiểm - Cũng tan con mừng.
Năm nay sơn động san rừng
Thấy sách chữ nổi - Mà mừng cùng nhau…
Miễn sao tránh họa tránh đau…
Làm đúng thủ tục - Mau mau siêu… cầu.
Cầu siêu ứng nổi lên màu…
Ứng Linh ứng nghiệm - Lời cầu hầu trên.
Ứng Linh cầu tuổi cầu tên
Cầu sao? Họa tránh độ bền càng cao
Cầu nay - Đến điểm bàn giao
Nguyện cầu mây gió - Hụt hao tránh nhiều.
Khuyên ai? Chân bước chốn liều
Là vào thảm họa sớm chiều - Điều binh
Linh mười pháp chủ công minh
Trời cùng mây gió - Vận mình biết nhau
Thôi thì… Ban bảo trước sau…
Tránh tai - Tránh ác - Tránh đau trong nhà.
Cầu siêu ứng nổi làm đà
Để cho con trẻ - Người già cùng qui
Cầu cho bớt nạn bớt suy
Buộc phải tự nguyện - Cúi quì mới Linh
Cầu Hồn nâng chí - Cao Minh
Để nay hoàn tất - Công Trình Thiên Tiên
Cầu Hồn - Trần được bình yên
Kẻo mà nhầm nhỡ - Mất tiền thêm lo.
Thuốc Thần đầy đủ trong kho
Chuyển về dân nước - Ấm no mấy lần.
Xin cho mát thịt người trần
Cầu siêu vận ứng - Các Thần mở cơ
Thuốc Thần vận ở trong thơ
Thiên Trời xuống định - Không mơ cũng thành.
Cầu đức phả độ thành danh
Cầu cho nhân loại - Chóng nhanh sum vầy
Có sách thì phải có Thầy
Thơ Thiên nổi ứng - Một ngày nên khôn.

La vô A Di Đà Phật
Cầu Đức Thế Tôn - Càn khôn mở lượng
Trời cao muôn trượng - Thịnh vượng con người
Cầu hai linh mười - Con người đều khoẻ mạnh.
Lời cầu hân hạnh - Sức mạnh Thần Nông
Cầu người có công - Cây trồng - Sông núi.
Dược Thiên đầy túi - Con cúi quì xin
Con nguyện lòng tin - Con xin nguyện ước…
Linh dạy hướng trước - Nguyện bước theo sau.
Gắng nguyện mau mau - Cùng nhau - Đức độ.
Có Thần bảo hộ - Rầm rộ về qui
Muôn dân về quì - Vì uy - Pháp chủ
Vì tình máu mủ - Huyết thống Ông Cha.
Phát nguyện xuất ra - Từ trẻ tới già…
Ta đà phát nguyện
Linh mười câu chuyện
Phát nguyện… siêu nhiên
Phát là tự Thiên - Nguyễn Điền chủ hộ.
Linh Trời Phật độ - Phần mộ yên hàn
Phát nguyện Cầu An - Lùi tan ác quái.
Vậy là nguyện toại - Nhân loại đoàn viên
Trời Đất giao biên
Con cúi xin bình yên - Và xin phả độ.
Xin Trời ủng hộ - Thượng lộ bình an
Xin Trời Phật ban - Chúa bàn nhất ý
Cả Trời xuống ký - Chi phí giản đơn
Nhất lệnh y sơn - Con cúi ơn Tiên Tổ…
Nam Tào duyệt sổ - Hùm Hổ - giải tai
Xin hộ ai ai - Thiên tai xoá nạn
Xin cho xoá hạn - Xin vạn điều lành
Rừng xanh cấp thuốc -
Xin lệnh cứu Quốc - Ngọn đuốc chỉ huy
Còn hạn dân qui - Xin quì bái Tổ
Linh mười năm Hổ - Ghi sổ từng nhà
Dùng Pháp chống tà - Nhà nhà - Tâm mát
Xin trừ nghiệp sát - Tâm mát dạ vui
Tà ẩn tà lui - Ác quái tự lùi
Tâm vui - Nhất độ!
Xin yên phần mộ - Thượng lộ - Nhân quyền.
Nay phép bí huyền - Lời tuyên… thay Pháp
Thiên Long ngọn Tháp - Ấm áp tình người
Cúc nở - Sen cười
Linh mười - Pháp nguyện.
5h7’ - 14.7. Canh Dần
HOÀNG THIÊN LONG

 (Tiếp)
CĂN DẶN
Mười rằm tháng bảy cầu siêu
Canh Dần - Hùm Hổ đòi nhiều món ăn
Đòi thì: Phải tìm nghiệp căn
Vậy ai? Hay biết! Trở trăn thế thời.
Dẫu sao thì cũng bởi Trời
Hãy lắng nghe lời - Ngấm độc giải ngay.
Việc Trời tự nguyện chung tay
Tự nhiên có đủ thuốc hay - Về nhà
Ta cầu cho cả nhà ta
Cho cả thế giới bao la hoàn cầu
Phát nguyện ngấm tận chiều sâu
Phát tâm cao tít - Đỉnh đầu Thiên Tiên
Phát nguyện xin được bình yên
Nay có chữ nổi - Giao Liên - Giao hòa.
Thiên Âm nổi chữ là quà
Thiên Âm xuống chữ - Là hoa giáng trần
Về đây cứu khổ cứu bần
Bình dược cao Thần - Sóng sánh chỉ huy.

 

 

CT: Quốc Gia Âm - Việt Nam
CT. Hồ Chí Minh

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top