CẦU SIÊU

=====***=====

PHẦN NIỆM KINH

 

        Linh Trời dược thuốc Chúa Ba

Đồng tâm bác ái về nhà cầu siêu

        Cầu khi cái nóng đốt thiêu

Sao Hoả rơi xuống - Cứu nhiều nhân gian.

        Đoàn Tràng cùng với Cầu An

Mát tim mát phổi – mát gan dịu dàng

        Linh mười sàng lọc lọc sàng

Loại thau ta để lại vàng – Càn thu

        Hỡi ai? Phân lọc mà tu

Kẻo mà Thiên định – ngục tù dài lâu

        Hỡi ai? Ngẫm kỹ chiều sâu!

Kẻo mà Thiên định – Héo sầu đến nơi.

        Cuộc này Trời Đất diễn chơi

Xem rằng man trá - Đầy vơi mấy lần

        Khuyên ai – Sống phải có Thần

Để khi sóng cả nhỡ nhần có nhau

        Khuyên ai đừng để Thần đau

Khi Trời định đoạt thì giàu vứt đi

        Chúa Ba hay Mẫu Mẹ Y…

Xuất quân giận dữ!!!

                        Thuốc gì nhỏ bôi???

        Sinh ra từ mẹ - Lòng nôi

Công Thần ấp ủ - Đứng ngồi sao yên

        Nếu quỉ – Mà chẳng có Tiên

Thì nay giàu có của tiền càng lo.

        Muốn sang muốn đẹp Trời cho

Phải nên nghe lệnh – Ấm no an lành

        Trời Đất nổi giận chiến tranh

Cuồng điên sóng giữ - Quở hành muôn nơi

        Dẫu sao? Thì cũng tại Trời

Hãy lắng nghe kỹ – Nuốt lời Trời Ta

        Đời người như hạt mưa sa

Chỗ cạn chỗ nước – Vẫn là Trời sinh

        Vậy mà cái chí – Cái minh …

Nay vận chữ nổi – Lịch trình Cầu Siêu

        Cầu cho bớt nóng đốt thiêu

Cầu khi tung gió là diều nhẹ lên

        Cầu nay sát tuổi sát tên

Hoàng Thiên Long giáng – ngôi đền Hồng Quang

        Cầu nơi thấu địa Thành Hoàng

Đất lành chim đậu – Hồng Quang nơi này.

        Chữ Âm vận nổi gửi Thầy

Siêu sao một đấng dân cày Thầy dân

        Hội này Trời Đất về cân

Chứng lòng con trẻ - Nơi Thần chỉ huy

        Chỉ huy thiên hạ đến quì

Ngày nay thông báo – Chứ tuỳ làm sao?

        Giơ tay xin thuốc Trời cao

Chứng lòng tâm thực – Trời vào phát ban

        Chứng lòng Mẹ xuống sẻ san

Mở cửa ngõ ngách – Nợ nan thu về

        Nơi đây Hương Tích - Đục Khê

Hào quang sáng toả – Linh về hộ duyên

        Lộc Trời vẫn đó phần nguyên

Ai ai đều có bản quyền cầu siêu

        Cầu khi lòng dạ đốt thiêu

Gia sự lộn xộn – Bệnh nhiều tan đi

        Cầu cho Mẫu Mẹ Thiên Y

Quan tâm nhỏ xuống bệnh gì cũng tan

        Cầu để giải hết nợ nan

Báo muôn thiên hạ - Trời bàn là đây

        Hoàng Thiên tiếp tục dựng xây

Toà Trời ban lộc – Cho Thầy yên tâm

        Chẳng gì bằng có lộc Âm

Đừng thấy mỡ nổi - Mà nhầm nghe chưa

        Nghe Trời gọi dạ bảo thưa

Chứ đâu Cha Mẹ lại lừa chúng sinh

        Thời này? Sao sát ứng Linh?

Thì hãy mở sách – Luận bình mà xem

        Thời nào? Sách ấy bóc tem

Thời nào? Thế ấy bùa hèm nghiệm thiêng

        Ứng lời cầu nguyện chung riêng

Cúi quì bái tạ phân miêng mới là

        Mười rằm – Sát gọi trẻ già …

Về học luật đạo tu nhà - Là hơn …

        Núi Hồng … Nơi Tản …Thái Sơn

Chúng con :

        Già trẻ cúi ơn mấy lần

        Chúng con xác thịt người trần

Xin được nhập định – có Thần Dược Y

        Xin đấng độ mệnh Tiên tri

Tại gia săn sóc giao trì bảo ban.

        Đoàn Tràng cùng với Cầu An

Bệnh nào nguy hiểm – Cũng tan con mừng

        Năm nay sơn động san rừng

Thấy sách chữ nổi – Mà mừng cùng nhau…

        Miễn sao tránh hoạ tránh đau …

Làm đúng thủ tục mau mau siêu … cầu

          Cầu siêu ứng nổi lên mầu …

Ứng Linh ứng nghiệm – Lời cầu hầu trên

        Ứng Linh cầu tuổi cầu tên

Cầu sao? Họa tránh độ bền càng cao

        Cầu nay - Đến điểm bàn giao

Nguyện cầu mây gió - Hụt hao tránh nhiều

        Khuyên ai? Chân bước chốn liều

Là vào thảm hoạ sớm chiều - Điều binh

        Linh mười pháp chủ công minh

Trời cùng mây gió vận mình biết nhau.

        Thôi thì - Ban bảo trước sau…

Tránh tai tránh ác – Tránh đau trong nhà

        Cầu siêu ứng nổi làm đà

Để cho con trẻ – Người già cùng qui

        Cầu cho bớt nạn bớt suy

Buộc phải tự nguyện - Cúi quì mới Linh

        Cầu hồn nâng chí - Cao minh

Để nay hoàn tất - Công trình Thiên Tiên

        Cầu hồn – Trần được bình yên

Kẻo mà nhầm nhỡ – Mất tiền thêm lo.

        Thuốc Thần đầy đủ trong kho

Chuyển về dân nước – Ấm no mấy lần

        Xin cho mát thịt người trần

Cầu Siêu vận ứng – Các Thần mở cơ

        Thuốc Thần vận ở trong thơ

Thiên trời xuống định – không mơ cũng thành

        Cầu đức phả độ thành danh

Cầu cho nhân loại - Chóng nhanh sum vầy

        Có sách thì phải có Thầy

Thơ Thiên nổi ứng – một ngày nên khôn.

 

        La vô A Di Đà Phật

Cầu đức thế tôn - Càn khôn mở lượng

Trời cao muôn trượng - Thịnh vượng con người

Cầu hai linh mười - Con người đều khoẻ mạnh

        Lời cầu hân hạnh - Sức mạnh Thần Nông

        Cầu người có công - Cây trồng – Sông núi.

        Dược Thiên đầy túi - Con cúi quì xin

        Con nguyện lòng tin - Con xin nguyện ước…

        Linh dạy hướng trước - Nguyện bước theo sau

        Gắng nguyện mau mau - Cùng nhau - Đức độ.

        Có Thần bảo hộ - Rầm rộ về qui

        Muôn dân về quì - Vì uy – Pháp chủ

        Vì tình máu mủ - Huyết thống Ông Cha.

        Phát nguyện xuất gia - Từ trẻ tới già …

        Ta đà phát nguỵên

        Linh mười câu chuyện

        Phát nguyện … - Siêu nhiên

        Phát là tự Thiên - Nguyễn Điền chủ hộ

        Linh Trời Phật độ - Phần mộ yên hàn

        Phát nguyện Cầu An - Lùi tan ác quái.

        Vậy là nguyện toại - Nhân loại đoàn viên

        Trời Đất giao biên

        Con cúi xin bình yên – Và xin phả độ

        Xin Trời ủng hộ - Thượng lộ bình an

        Xin Trời Phật ban - Chúa bàn nhất ý

        Cả Trời xuống ký - Chi phí giản đơn

        Nhất lệnh y sơn – Con cúi ơn Tiên Tổ

        Nam Tào duyệt sổ hùm hổ - giải tai

        Xin hộ ai ai – Thiên tai xoá nạn

        Xin cho xoá hạn – Xin vạn điều lành

        Rừng xanh cấp thuốc -

        Xin lệnh cứu quốc - Ngọn đuốc chỉ huy

        Còn hạn dân qui - Xin quì bái Tổ

        Linh mười năm hổ - Ghi sổ từng nhà

        Dùng pháp chống tà -  Nhà nhà - Tâm mát

        Xin trừ nghiệp sát - Tâm mát dạ vui

        Tà ẩn tà lui - Ác quái tự lùi

        Tâm vui – nhất độ

        Xin yên phần mộ - Thượng lộ – Nhân quyền

        Nay phép bí huyền - Lời tuyên … Thay Pháp

        Thiên Long ngọn tháp - Ấm áp tình người

        Cúc nở – Sen cười

        Linh mười – Pháp nguỵên.

 

 

 


Scroll to top