Hoàng Thiên Long   kỷ niệm 63 năm Cách Mạng Tháng Tám thành công 19 - 08 - 2008