Hoàng Thiên Long Nói chuyện Táo Công 23 - 12 - 2012

Xem tiếp...

Lễ đúc tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem tiếp...

Hoàng Thiên Long Nhận cổ vật chĩnh thuốc Thái Thiên Y

Xem tiếp...

Hoàng Thiên Long  - Lễ đón rước Song Long về điện Hoàng Thiên Long

Xem tiếp...

Lễ rước tượng Bác và hai đại lão Song Long về Điện Hoàng Thiên Long

Xem tiếp...

Hoàng Thiên Long  Tâm Linh giác ngộ thế kỷ mới 02 - 04 - 2012 tại đền Đại Phúc Phúc

Xem tiếp...

Tài Liệu

Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top